Go to www.iclicknews.com
Special Scoop

แบงก์ เปิดศึก 'ดอกเบี้ย'เงินฝาก

By iclick Team

ทีเอ็มบี เดินหน้า'เพิ่ม'ดอกเบี้ยพิเศษเงินฝากประจำสูงสุดถึง 1.85% 'ย้ำ'ลูกค้าทีเอ็มบีต้องได้มากกว่า แบงก์กรุงไทย 'ชู' เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 22 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.00 % ต่อปี เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 8 เดือน ฝากตั้งแต่ 10,000 บาท ไม่ถึง 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1.60% ต่อปี ฝากตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 1.85% ต่อปี
ปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ทีเอ็มบี ปรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้ลูกค้าคนสำคัญได้รับมากกว่า สำหรับบัญชีฝากประจำทั่วไป 6 เดือนและ 12 เดือน ที่นำเงินฝากเข้าบัญชีตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปต่อรายการสำหรับการเปิดบัญชีใหม่ และหรือเงินที่ฝากเพิ่มเข้าไปในบัญชีเดิม ก็จะได้รับดอกเบี้ยพิเศษเพิ่มขึ้นจากเดิมสูงสุดเป็น 1.85% ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน นี้
สำหรับบัญชีฝากประจำ 6 เดือน มีเงินฝากเพิ่มหรือเปิดบัญชีใหม่ตั้งแต่ 500,000 และไม่เกิน 5,000,000บาท รับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเป็น 1.50% มีเงินฝากเพิ่มหรือเปิดบัญชีใหม่ตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเป็น 1.75%สำหรับบัญชีฝากประจำ 12 เดือน
มีเงินฝากเพิ่มหรือเปิดบัญชีใหม่ตั้งแต่ 500,000 และไม่เกิน 5,000,000บาท รับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเป็น 1.70%มีเงินฝากเพิ่มหรือเปิดบัญชีใหม่ตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ยพิเศษสูงสุด 1.85% การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 –30 กันยายน 2562 นี้ Contact Center โทร.1558 หรือ www.tmbbank.com
ด้านแบงก์กรุงไทย รายงานว่า เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 22 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.00 % ต่อปี เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 8 เดือน ฝากตั้งแต่ 10,000 บาท ไม่ถึง 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1.60% ต่อปี ฝากตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 1.85% ต่อปี เปิดรับฝาก ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. 62 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการรับฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ ฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท และห้ามถอนเงินฝากบางส่วน จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนเข้าบัญชีคู่โอน (ออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน) เมื่อครบกำหนดฝาก ธนาคารจะโอนเงินต้นไปยังบัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน หรือ ออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน ตามที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร ฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย
เงินฝากประจำพิเศษ 22 เดือน ถอนหลัง 3 เดือน แต่ไม่ครบกำหนดฝาก จ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันฝาก และหักภาษี ณ ที่จ่ายเงินฝากประจำพิเศษ 8 เดือน ถอนหลัง 3 เดือน แต่ไม่ครบกำหนดฝาก จ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันถอน และหักภาษี ณ ที่จ่าย ธนาคารจะหักดอกเบี้ยส่วนที่ล่วงหน้าไปแล้วหรือจ่ายเกินไปจากเงินต้นที่ฝากไว้ ในกรณีที่มีการถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝากที่ตกลงเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดหรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
จับตา! สงครามดอกเบี้ยเงินฝากประจำ เริ่มรุนแรงขึ้น เพื่อหลายแบงก์ระดมเงินมากขึ้น รองรับเมกะโปรเจ็กต์ที่จะเกิดขึ้น และหวังแย่งชิงลูกค้าให้มาอยู่ค่ายตัวเองมากสุด
  --  
iClickNews.com