Go to www.iclicknews.com
Executive Way

"KTBGS เน้นทีมงานบริการที่ดี" ลิวโฮ ซูชิ บาย "เล่งหงษ์"

"KTBGS เน้นทีมงานบริการที่ดี"

สาวเก่งมาดลุย "อรจรรยา" ผู้บริหาร KTBGS เร่งพัฒนาบุคลากร รองรับ Thailand 4.0 เสริมทัพธุรกิจบริการ ทวงถามหนี้ แม่บ้าน รปภ. ย้ำ CSR ดึงคนพิการร่วมทำงาน ขับเคลื่อนองค์กร 22,000 ชีวิต มั่นใจเป้าหมายรายได้ 2,500 ล้านบาท
อรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด เปิดใจกับ นิตยสาร ไอคลิกแมกดอทคม (www.iclickmag.com) ว่า KTBGS ให้ความสำคัญด้านบุคลากรเป็นอย่างมาก ในองค์กรของเรามีพนักงานจำนวน 7,000 ว่าคน เราบริหารคนด้วยใจ นึกถึงทีมงานก่อน หากคนของเรามีโอกาสเติบโต เราจะให้โอกาสก่อนคนข้างนอก สำหรับธุรกิจหลักๆของบริษัท ได้แก่ 1. ให้บริการด้านบริหารจัดการและขนส่งทรัพย์สิน ซึ่งประกอบไปด้วยงานขนส่งเงินสดและการบริการเติมเงินและแก้ไขเครื่อง ATM ให้แก่ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินต่างๆ 2. งานรักษาความปลอดภัย และงานบริการทำความสะอาด 3. งานบริหารอาคารทั้งประเภทอาคารสำนักงานและงานบริหารศูนย์ฝึกอบรมแบบครบวงจรให้แก่ธนาคารกรุงไทย 4. งานพิมพ์เอกสารและพับปิดผนึกอัตโนมัติ และจัดส่งแก่สถาบันการเงินต่างๆ และ 5. งานบริการอื่นๆ เช่น งานบริการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center), งานติดตามทวงถามหนี้ (Loan Collection) ,งานรับส่งเอกสารทั่วไป และงาน Data Entry
ปัจจุบัน KTBGS ถือเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในธุรกิจบริหารจัดการและขนส่งทรัพย์สินให้แก่สถาบันการเงิน โดยมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดที่ 35 เปอร์เซ็นต์ (ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประจำปี 2558) รายได้ภาพรวมสามไตรมาสในปี 2560 ประมาณ 1,621.8 ล้านบาท
“ในอนาคตเราจะขยายธุรกิจใหม่ นั่นคือ ธุรกิจทวงถามหนี้ เพื่อรองรับธุรกิจเดิมที่กำลังจะมีแนวโน้มการเติบโตลดลง ซึ่งการขยายธุรกิจใหม่ดังกล่าว คือ ธุรกิจติดตามทวงถามหนี้ (Loan Collection) ซึ่งในปัจจุบัน KTBGS สามารถให้บริการได้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการติดตามหนี้ โดย KTBGS เพิ่งเริ่มต้นให้บริการธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ปลายปี 2558 และคิดว่าเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มที่จะเติบโตทดแทนธุรกิจที่ลดลง และยังสามารถช่วย KTB ในการบริหารจัดการหนี้ให้กับ KTB"
KTBGS เป็นผู้นำงานบริหารจัดการและขนส่งทรัพย์สิน (Cash in Transit) ซึ่งถือว่าเป็น Core business ขององค์กร โดยมี “บุคลากร” เป็นหัวใจหลักขององค์กร และนับตั้งแต่ปี 2557 – ปัจจุบัน บริษัท KTBGS ดำเนินนโยบายตาม Corporate Theme “ห่วงใยใส่ใจคุณ” โดยมุ่งหวังสร้างองค์กรให้เป็นบ้านหลังที่สองของพนักงาน และโดยเฉพาะปีนี้บริษัทได้ชูนโยบายคุณธรรมนำความยั่งยืน โดยเป็นการสร้างการตระหนักรู้ให้บุคลากรในองค์กรให้รับรู้ถึงคุณธรรมหลักขององค์กรคือ “ความซื่อสัตย์” ที่บุคลากรต้องยึดถือในการปฏิบัติงาน นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ ในสังกัดสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์โดยร่วมกันจัดทำ Workshop ตามแนวทางของมูลนิธิ เพื่อค้นหา “คุณธรรมหลัก 3 ประการของ KTBGS” ซึ่งคาดว่าจะได้ภายในสิ้นปีนี้ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับมูลนิธิมั่นพัฒนา ซึ่งอยู่ในสังกัดสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เช่นกัน โดยได้ร่วมลงนามเป็นหนึ่งในสมาชิกเครือข่ายอนาคตไทย โดยมุ่งหวังที่จะได้เครื่องมือหรือวิธีการหรือตัวอย่าง จากบริษัทในภาคีเครือข่ายมาเป็นแนวทางในการ “ลดหนี้ของพนักงาน KTBGS”
บริษัทให้ความสำคัญกับ กิจกรรม ซีเอสอาร์ ที่ดำเนินมาตลอดระยะเวลา 20 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงปี 2557 – 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินนโยบายภายใต้ Corporate theme คือ “ห่วงใยใส่ใจคุณ” ซึ่งคำว่า “คุณ” ในที่นี้หมายถึง ลูกค้า / พนักงาน / ผู้ถือหุ้น และตลอดจนสังคม พร้อมยึดหลักธรรมาธิบาลในการบริหารองค์กร ซึ่งมุ่งหวังให้องค์กรเปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 ของพนักงานทุกคน สำหรับด้านสังคมบริษัทได้มีโครงการ “KTBGS Empower Social Sustainability” ซึ่งมุ่งเน้นมิติด้านการศึกษา ศาสนา และสังคม โดยเราเชื่อว่าทั้ง 3 มิติ มีความเชื่อมโยงต่อกัน และเป็นรากฐานสำคัญของความยั่งยืนให้กับองค์กร สังคมและประเทศชาติ นอกจากนั้นที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินกิจกรรม CSR ภายนอกในหลายมิติ โดยมีกิจกรรมหลัก ๆ อาทิ การดำเนินตามโครงการพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีด้วยการสนับสนุนการสร้างอาคารเรียนให้กับสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ป่าแขมวิทยา จ.พะเยา ซึ่งเป็นโรงเรียนศูนย์กลางสำหรับสามเณรในเขต จ.พะเยา และ จ.น่าน ตั้งแต่ปี 2558 และต่อมาในปี 2559 บริษัทได้สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์ศิลปะตลอดจนทุนการศึกษาให้กับสามเณร เนื่องจากสามเณรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาและมีฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจน ในปีนี้ 2560 บริษัทจึงได้จัดกิจกรรมผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโดยระดมทุนเพื่อใช้ในการบำรุงรักษาอุปกรณ์การเรียนตลอดจนทุนการศึกษาให้สามเณรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมอบรถตู้เพื่อใช้ในการรับส่งสามเณรและรถกระบะเพื่อใช้ในการกู้ชีพและกู้ภัยให้กับชุมชนในวัดศรีเมืองมาง จ.พะเยา
ร่วมพิธีสมโภชองค์กฐินและพิธีถวายผ้ากฐิน ณ วัดครึ่งใต้ จ.เชียงราย เพื่อนำรายได้สร้าง "ห้องพักผู้ปฏิบัติวิปัสนากรรมฐาน" ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน อ.เมือง จ.เชียงราย (ก่อตั้งโดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี) ในปี 2559 ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือช่วยเหลือคนพิการให้มีอาชีพด้วยการจ้างคนพิการ ณ สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย จำนวน 70 คน, แล้วเสร็จในเดือน กรกฎาคม 2559 โดยให้ผู้พิการมีงานทำและเห็นคุณค่าในตัวเอง โดยการทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ให้แก่บริษัท
การทำกิจกรรม CSR ของ KTBGS จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ CSR ภายในกับภายนอก โดยมุ่งเน้นภายในเป็นหลัก เนื่องจากเรามองว่าเรามีบุคลากรมากและการมีบุคลากร 7,500 กว่าชีวิตนั้นหมายถึงการดูแลไปถึง 7,500 X 3 คือ 22,500 ชีวิต KTBGS จึงมีการทำ CSR ภายในที่ทำมาอย่างต่อเนื่องหลายโครงการ เช่น มอบทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นจำนวนกว่า 500ทุนต่อเนื่องตั้งแต่ปี2556 จนถึงปัจจุบัน การจัดกิจกรรมKid Camp เพื่อเปิดโอกาสให้กับกลุ่มบุตรหลานบุคลากรทุกระดับได้มีโอกาสเรียนรู้ตนเองด้วยการส่งเสริมการสร้างทักษะทางสังคม และการทำกิจกรรมการส่งต่อความดี เพื่อเป็นการปลูกฝังความกล้าหาญ การแสดงออกและวิธีคิดของการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยยึดหลักความซื่อสัตย์และมีน้ำใจ โครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณ จัดให้แก่พนักงานตั้งแต่ระดับรากแก้ว จนถึงผู้บริหารในการเตรียมตัว ทั้งด้านการวางแผนทางด้านการเงินตลอดจนด้านจิตใจหลังชีวิตการทำงาน
บริษัทฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการ KTB First: Firm-Corporate Governance Awards ในโครงการ KTB First: Firm-Corporate Governance Awards ปี 2557 ประเภทรางวัล Gold Class ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นปีที่ 3 ซึ่งถือเป็นรางวัลที่น่าภาคภูมิใจของบริษัทในกลุ่มธนาคารกรุงไทยที่ธนาคารถือหุ้น 100% รวมถึงในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่น” 11 ปีซ้อน ติดต่อกัน (ปี 2550 – ปี 2559) ในด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีสหภาพแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน แสดงถึงความมุ่งมั่น ที่จะสร้างสรรค์ ประโยชน์สุข ต่อบุคลากร ครอบครัว Stakeholder รวมทั้ง สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป ในปีนี้บริษัทฯ มุ่งเน้นอย่างมากในการปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม ในตัวบุคลากรซึ่งนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดให้เป็นคนดีมีคุณธรรม ไม่ทุจริต มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และองค์กร จากรุ่นสู่รุ่น ภายใต้นโยบาย “KTBGS คุณธรรมนำความยั่งยืน
และยามว่างของสาวนักบริหารผู้นี้ ก้คือ การว่ายน้ำคลายเครียด เพื่อเติมพลังมาบริหารองค์กร KTBGS อย่างไม่หยุดยั้ง... ...........................................
  --  
iClickNews.com