Go to www.iclicknews.com
Editor Talk

เดินหน้า! สร้างพลังชุมชนเข้มแข็ง ในยุค Thailand 4.0

กระแสโลกมาแรง ในเรื่องพลังชุมชนทั่วทุกมุมโลก ทั้งในยุโรป สหรัฐฯ และเอเชีย โดยเฉพาะประเทศไทย ได้ให้ความสำคัญกับพลังชุมชนทั่วประเทศเช่นกัน
ปัจจุบันนโยบายภาครัฐ ได้ร่วมมือกับเอกชน สนับสนุนให้ชุมชนต่างๆ ทั้งสหกรณ์ชุมชน วิสาหกิจชุมชน ชุมชนสินค้า OTOP ชุมชนเกษตร ชุมชนท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ได้พัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืน
จะเห็นได้ว่าหากชุมชนทุกภาคส่วนเข้มแข็ง สังคมก็จะเข้มแข็งตามไปด้วย เมื่อมีการพัฒนาชุมชน จากหมู่บ้าน สู่ตำบล อำเภอ จังหวัด และก้าวสู่ระดับประเทศ พลังเหล่านี้ก็จะทรงพลังมากขึ้น
หากชุมชนใดอ่อนแอ ไม่สามารถรวมพลังได้อย่างมั่นคง จะส่งผลให้เศรษฐกิจ สังคม ประเทศชาติ อ่อนแอตามไปด้วย
ดังนั้น การที่สังคมไทย ประเทศไทยให้ความสำคัญกับชุมชน ในช่วงภาวะเปลี่ยนผ่าน ก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 นั้น ก็จะนำพาให้ทิศทางของประเทศ ก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่ง
ถึงเวลาแล้ว ที่คนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่า จะได้ร่วมพลังกัน เพื่อพัฒนาสินค้า บริการ ให้มีมาตรฐาน ก้าวสู่ระดับอินเตอร์ ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคระดับท้องถิ่นและระดับต่างประเทศ
ในโลกที่มีการผันแปรอยู่ตลอดเวลา ทั้งปัญหาเศรษฐกิจโลก การเมืองระหว่างประเทศ แต่หากประเทศไทย สามารถรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น รากฐานชุมชนให้แข็งแกร่ง เศรษฐกิจพอเพียง ชาวไทยและประเทศชาติก็จะยืนหยัดอย่างยั่งยืน...

บรรณาธิการบริหาร
www.iclickmag.com
E-mail : iclickgroup@hotmail.com
  --  
iClickNews.com