Go to www.iclicknews.com
Editor Talk

"ธุรกิจสุขภาพ" มาแรง! รับตลาดผู้สูงวัยและคนรุ่นใหม่

เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อากาศผันแปร หน้าร้อนกลายเป็นหน้าฝน ฤดูใบไม้ร่วงกลายเป็นฤดูหนาว
ส่งผลให้ชาวโลก ต้องสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแกร่ง...พร้อมรับภาวะโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับไว
ดังนั้น ธุรกิจสุขภาพเติบโตขึ้นทุกวัน เจ้าของธุรกิจอสังฯ อย่างเช่น พฤกษาเปิดตัวบ้านหมอวิมุต บริการชุมชนในโครงการของตัวเอง หรือยักษ์ใหญ่ เซเว่นฯ รุกธุรกิจสุขภาพให้ชุมชน ด้วยนวัตกรรมระบบดิจิทัล
สาเหตุเนื่องมาจากผู้สูงวัยในชุมชน บางคนต้องอยู่เฝ้าบ้านคนเดียว ลูกหลานไปทำงานต่างถิ่น
หากมีบริการสุขภาพในชุมชนมากขึ้น ก็จะเป็นผลดีต่อผู้สูงอายุในชุมชนต่างๆ เวลาเจ็บ ป่วย ก็สะดวกในการใช้บริการดังกล่าว
จะเห็นได้ว่าธุรกิจรายบิ๊ก ปรับตัวให้สอดรับกับความต้องการของคลาด
ในอนาคตผู้สูงวัยในประเทศไทย จะมีปริมาณเพิ่มขึ้น 20 % ของประชากรชาวไทย และจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งผู้สูงวัยต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาใช้บริการในประเทศไทย
เทรนด์ของธุรกิจสุขภาพ การบริการ การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ทั้งผู้สูงวัยและทุกวัย ก็จะเติบโตมากขึ้นในเอเชียและโลก

บรรณาธิการบริหาร
www.iclickmag.com
E-mail : iclickgroup@hotmail.com
  --  
iClickNews.com