Go to www.iclicknews.com
Editor's Talk

Back To School ผ่าน Online l!!

ในช่วง Back To School แบบ Online แต่เด็กๆในประเทศไทย ส่วนใหญ่เริ่มเรียนระบบ Online กันที่บ้าน เพราะว่าหลีกเลี่ยงการติดไวรัส COVID-19
แต่ในความเป็นจริงการเรียน Online ก็มีปัญหาในบางคน เพราะบ้านของเด็กแต่ละคนนั้น มีฐานะไม่เท่าเทียมกัน เด็กที่มีฐานะยากจน ที่บ้านไม่มีโทรทัศน์ดิจิตัล คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน อินเตอร์เน็ต ก็ไม่มีทั้งมีสาย หรือไร้สาย Wi Fi
สวนทางกับเด็กที่บ้านมีฐานะร่ำรวย หรือปานกลาง สามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อันทันสมัย ที่บ้านหรือของตัวเองในการเรียน Online ได้มากกว่า
จริงๆแล้วเรื่องการศึกษานั้น อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ หากระบบพื้นฐานการศึกษาของประเทศมีความพร้อมในหลายช่องทาง มีการวางระบบเครือข่าย ทั้งไร้สายและมีสายอย่างเพียบพร้อม หรือมีศูนย์กลางของระบบสาธารณะ ที่เอื้อให้คนทุกชนชั้น โดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาส หรือยากไร้ สามารถได้ใช้สิทธิ์เท่าเทียมกับคนรวยหรือคนระดับปานกลาง
การศึกษาไม่ว่าจะเป็นแบบ Online หรือ Off Line หากมีการวางระบบให้มีมาตรฐาน ค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินไป หรือฟรีแบบไม่ซ่อนค่าใช้จ่าย สำหรับเด็ก หรือ นักศึกษาที่ยากไร้ สามารถเข้าถึงระบบได้ และเรียนรู้ได้ทัดเทียมคนอื่นๆ
ในขณะที่เด็กไทยหยุดอยู่บ้าน หรืออาศัยสถานที่ของหน่วยงานบางแห่ง หรือบางสถานที่ของเอกชน ใช้เรียน Online แต่ทว่าโรงเรียน Inter หรือโรงเรียนนานาชาติ ซึ่งมีมาตรฐาน ได้เปิดให้เด็กเรียนแล้วในช่วงมิถุนายน นี้ เนื่องจากระบบมีการดำเนินกิจการเหมือนระบบในต่างประเทศ การเรียนการสอนต้องสอดคล้องกับหลักสูตรต่างประเทศ
ดังนั้น การสร้างระบบมาตรฐานสากล ที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเกิดภัยพิบัติ หรือโรคร้ายแรง เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ก็สามารถเลือกใช้ระบบการเรียน ที่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายไม่แพง และ มีช่องทางในการเรียนที่เอื้อประโยชน์ให้ตัวเองมากที่สุด

บรรณาธิการบริหาร
www.iclickmag.com
E-mail : iclickgroup@hotmail.com
  --  
iClickNews.com